Informació legal LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), CAN PASQUAL DE GELIDA SL manifesta que el domini canpasqual.com es propietat de CAN PASQUAL DE GELIDA SL, amb NIF B-65764524, i amb domicili a Ctra. St Llorenç d’Hortons km.1,6, 08790 Gelida i correu electrònic canpasqual@canpasqual.com.

Que CAN PASQUAL DE GELIDA SL consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 43147, Foli 51 i Fulla B424034.

CAN PASQUAL DE GELIDA SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació reflectida en la seva pàgina.

Amb els límits establerts en la llei, CAN PASQUAL DE GELIDA SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informacions de les pàgines d’Internet de CAN PASQUAL DE GELIDA SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, el contingut i informacions no vinculant a l’esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CAN PASQUAL DE GELIDA SL pot contenir enllaços (links) a d’altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de CAN PASQUAL DE GELIDA SL o els seus llicenciant. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de contar amb tot el consentiment exprés de CAN PASQUAL DE GELIDA SL.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les seves dades personals, que puguin estar en aquesta comunicació, són incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de la mercantil CAN PASQUAL DE GELIDA SL, NIF B-65764524. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-li dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que CAN PASQUAL DE GELIDA SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de CAN PASQUAL DE GELIDA SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a Ctra. St Llorenç d’Hortons km.1,6, 08790 Gelida o bé, enviar un correu electrònic a canpasqual@canpasqual.com.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web es propietat de CAN PASQUAL DE GELIDA SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a d’altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CAN PASQUAL DE GELIDA SL, són propietat exclusiva d’aquesta, a no ser que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així como qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CAN PASQUAL DE GELIDA SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol us indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els medis legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no siguin responsabilitat de CAN PASQUAL DE GELIDA SL l’ús que l’usuari pugui porta a terme al respecte, tenint la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Tan sols per un ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la seva prèvia autorització per escrit de CAN PASQUAL DE GELIDA SL.

CAN PASQUAL DE GELIDA SL no transfereix als usuaris la propietat del software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. CAN PASQUAL DE GELIDA SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, siguin competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.